Przejdź do

Analiza gruntu inwestycyjnego

Twoje przedsiębiorstwo generuje duże ilości odpadów biodegradowalnych, które nastręczają problemy z ich zagospodarowaniem? Rozwiązaniem może stanowić realizacja OZE. Odpady biodegradowalne to NIE PROBLEM, to cenny substrat, dzięki któremu jest możliwa produkcja biogazu, który może być spalony w silniku, produkując energię elektryczną oraz ciepło. Energia może zostać wykorzystywana na cele własne, ale również sprzedawana do sieci ee.

Jako specjaliści dokładnie znamy ten proces przygotowania inwestycji, który rozpoczyna się od przygotowania bądź wyboru nieruchomości gruntowej. Firma GC dostarczy kompleksowy, skrojony na potrzeby zleceniodawcy raport sporządzony pod konkretną inwestycję:

  • Analiza planistyczna (dokumenty planistyczne gminy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
  • Analiza środowiskowo – inżynieryjna (obostrzenia wynikające z lokalizacji inwestycji w formach ochrony przyrody, czynniki ekofizjograficzne jak: głębokość zalegania wód podziemnych, jednolite części wód, geologia i warunki posadowienia budynków itp.),
  • Analiza możliwości przyłączenia mediów – wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe
  • Analiza potencjału substratu pod kątem wydajności produkcji biogazu
  • Analiza możliwości usługowego wykorzystania/sprzedaży ciepła.

W rezultacie raport jednoznacznie oceni opłacalność realizacji inwestycji dostosowanej do potrzeb zamawiającego. Służymy również pomocą przy optymalizacji przedsięwzięcia celem maksymalizacji zamierzonego efektu.

ideologia planowania

Greencogen